Autonomiczne sklepy

Czas na zakupy na miarę XXI wieku. Pobierz aplikację i rób zakupy wygodnie, za pomocą swojego telefonu!


Polityka prywatności


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu i aplikacji DeliGO, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika.
2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
1. Administrator – Stanley Sp. z o.o. z siedzibą w Besku, 38-524 Besko ul. Bieszczadzka 11, NIP:6871968794, KRS:0000783485, REGON:383231949, e-mail: stanleyzoo@gmail.com;
2. Aplikacja – aplikacja online umożliwiająca dokonywanie zakupów przez Użytkownika;
3. Strony – Administrator i Użytkownik;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji i podaje w jej ramach swoje dane osobowe.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji, pośrednikom płatności.

§4. Uprawnienia Użytkownika

1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je poprzez przesłanie Administratorowi stosownej wiadomości.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia korzystanie z Aplikacji.
5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5. Szyfrowanie danych

1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
2. Każde połączenie Użytkownika z Aplikacją jest szyfrowane i poufne.

§6. Techniczna ochrona danych

1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§7. Kontakt

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: Stanley sp. z o.o.


Regulamin świadczenia usług i sprzedaży


§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z aplikacji DeliGO. Aplikacja umożliwia dokonywanie zakupów w sklepie bezobsługowym należącym do Usługodawcy.
2. Właścicielem aplikacji jest spółka Stanley Sp.zo.o. z siedzibą w Besku, 38-524 Besko ul.Bieszczadzka 11, NIP: 6871968794, KRS: 0000783485, REGON: 383231949, e-mail: Stanleyspzoo@gmail.com
3. W celu korzystania z aplikacji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z aplikacji oznacza akceptację Regulaminu.
4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a. Aplikacja – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim aplikacja pod nazwą DeliGO;
b. Usługodawca lub Sprzedawca – Stanley Sp.zo.o. z siedzibą w Besku, 38-524 Besko ul.Bieszczadzka 11, NIP: 6871968794, KRS: 0000783485, REGON: 383231949, e-mail: Stanleyspzoo@gmail.com;
c. Użytkownik lub Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała pełnej rejestracji w Aplikacji i korzysta z Aplikacji. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca;
d. Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w Aplikacji, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Aplikację i zawieranie umów sprzedaży;
e. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Aplikacji czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
f. Sklep - sklep stacjonarny bezobsługowy należący do Usługodawcy;
g. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są w Aplikacji.
5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną pod adresem e-mail: stanleyspzoo@gmail.com

§2. Usługi świadczone poprzez Aplikację

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne za pośrednictwem Aplikacji.
2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.
3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Aplikacji. Poprzez Aplikację Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
a. rejestracja Konta Użytkownika;
b. zawieranie umowy sprzedaży przy pomocy Aplikacji;
c. dokonywanie płatności poprzez Aplikację za zakupione towary.
4. Rozpoczęcie korzystania z usług, o których mowa powyżej rozpoczyna się z momentem aktywacji Konta Użytkownika.

§3. Rejestracja w Aplikacji

1. Użytkownicy dokonują w Aplikacji rejestracji kont indywidualnych.
2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom korzystanie z wszystkich funkcjonalności Aplikacji.
3. Rejestracji w Aplikacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie rejestracji lub za pomocą udostępnienia danych dotyczących konta posiadanego przez Użytkownika w wybranych mediach społecznościowych lub platformach.
4. Dokonania zgłoszenia, rejestracji Konta Użytkownika i późniejszych działań w ramach Aplikacji w imieniu i na rzecz Użytkownika mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika lub posiadające stosowne uprawnienie.
5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
6. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika za pomocą automatu.
7. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Użytkownika lub zawiesić funkcjonowanie Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
8. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w późniejszym toku korzystania z Konta Użytkownika. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.
9. Założenie konta Użytkownika wiąże się z podaniem danych karty kredytowej należącej do Użytkownika. Ww. podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do pełnej aktywacji konta Użytkownika. Karta kredytowa Użytkownika zostaje przypisana do jego konta Użytkownika.
10. Użytkownik może przesłać Usługodawcy za pośrednictwem Aplikacji zdjęcie lub skan dowodu osobistego Użytkownika. Ww. zdjęcie lub skan zostaną wykorzystane przez Usługodawcę do weryfikacji wieku Użytkownika. Użytkownik, który ukończył 18 rok życia może dokonywać zakupów produktów alkoholowych. Dane Użytkownika zawarte w dowodzie osobistym służą wyłącznie ww. celowi, a po weryfikacji danych zdjęcie lub skan dowodu osobistego oraz dane na nim zawarte zostają trwale usunięte.

§4. Ogólne zasady korzystania z Aplikacji

1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Aplikację musi spełnić następujące wymagania techniczne:
a. posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
b. posiadać urządzenie odbierające wiadomości SMS;
c. korzystać z przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox w najnowszej wersji Google Chrome w najnowszej wersji, Safari w najnowszej wersji, Microsoft Edge w najnowszej wersji);
d. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;
e. posiadać włączoną obsługę javascript.
2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Aplikacji do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.
4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Aplikacji zgodnie z celem Aplikacji;
b. przestrzegania zasad prawa polskiego,
c. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

§5. Zasady zawierania umów sprzedaży przez Aplikację

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich.
3. Aby dokonać zakupu Użytkownik wybiera interesujące go produkty w Sklepie, skanując ich kody kreskowe.
4. Następnie Użytkownik klika przycisk „Zapłać”, który przekierowuje Użytkownika na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu.
5. Użytkownik, w celu zawarcia umowy sprzedaży, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zapłać” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
6. Kliknięcie przycisku “Zapłać” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Użytkownika o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem dokonania płatności za towar.
8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu w Aplikacji.

§6. Płatności

1. Płatność za produkty zakupione poprzez Aplikację jest dokonywana za pomocą zewnętrznego dostawcy płatności - Przelewy24.
2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 minut od złożenia zamówienia (tj. kliknięcia przycisku “Zapłać”).
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Usługodawca dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Użytkownik dokonał płatności.

§7. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, bez podania przyczyny.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Stanley Sp.zo.o. 38-524 Besko ul. Bieszczadzka 11, jak i na adres kontaktowy e-mail: stanleyspzoo@gmail.com
4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§8. Reklamacja produktu (rękojmia za wady)

1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: stanleyspzoo@gmail.com
3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub firmę kupującego,
b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
c. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),
g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§9. Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Aplikacji

1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Aplikacji.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
○ działania podejmowane przez Użytkowników;
○ niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Aplikacji;
○ przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Aplikacji;
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Aplikacji wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane lub urządzenie Użytkownika.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
5. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Aplikacji osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
6. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Aplikacji, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
7. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Aplikacji, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Aplikacji. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji.
8. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§10. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Aplikacji

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Aplikacji w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona przy wykorzystaniu funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Aplikacji.

§11. Usuwanie kont Użytkowników

1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać stosowną wiadomość na stanleyspzoo@gmail.com
2. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia odpowiedniego żądania.
3. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Aplikacji bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.

§12. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Aplikacji materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Aplikacji.
4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Aplikacją, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§13. Zmiany Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów oraz zakresu Usługi, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy.
2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto wysyłając pod adres stanleyspzoo@gmail.com prośbę o usunięcie konta.
4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§14. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem czynności prawnych w Aplikacji, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§15. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2022 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Stanley Sp. z o.o. z siedzibą w Besku, 38-524 Besko ul. Bieszczadzka 11
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług:
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:
Adres konsumenta(-ów)*:
Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
Data:
*niepotrzebne skreślić